پدر روزنامه می‌خواند اما پسر كوچكش مدام مزاحمش می‌شود. حوصله پدر سر رفت و صفحه‌ای از روزنامه را كه نقشه جهان را نمایش می‌داد جدا و قطعه قطعه كرد و به پسرش داد.”بیا! كاری برایت دارم. یك نقشه دنیا به تو می‌دهم، ببینم می‌توانی آن را دقیقاً همان طور كه هست بچینی؟”و دوباره سراغ روزنامه اش رفت. می‌دانست پسرش تمام روز گرفتار این كار است. اما یك ربع ساعت بعد، پسرك با انگیزه خاصی با نقشه كامل برگشت.پدر با تعجب پرسید: “مادرت به تو جغرافی یاد داده؟”پسر جواب داد: “جغرافی دیگر چیست؟ پشت این صفحه تصویری از یك آدم بود. وقتی توانستم آن آدم را دوباره بسازم، دنیا را هم دوباره ساختم.”

آموزه های حكايت

– در حل مسئله بايد به ابعاد مختلف مسئله توجه كرد.
– برخي اوقات حل يك مسئله به روش غيرمستقيم امكانپذير است.
– حل يك مسئله ساده‌تر ممكن است منجر به حل يك مسئله پيچيده‌تر شود.
– اگر آدم ها درست شوند، دنیا درست خواهد شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن