باهوس عاشق آن چشمه ی نوریم هنوز

وای و صد وای کزین مرحله دوریم هنوز

دیگران رهسپر ثابت و سیاره شدند

ما بر این خاک سیه مست غروریم هنوز

نه کمال از دگران دیده نه نقصان در خویش

, یوبان

ای زمان آینه بگذار که کوریم هنوز

زنده کش بوده و با مرده پرستی شادیم

این گواهیست که ما طالب گوریم هنوز

تکیه برکار پدر کرده و بیکار شدیم

خرم از فاتحه ی اهل قبوریم هنوز

دوزخی گر نبود سوی عبادت نرویم

چه توان کرد که ما عاشق زوریم هنوز

راحت خویشتن از دست قضا می جوییم

تشنه لب برسر این برکه ی شوریم هنوز

اشتراک گذاری

پاسخ دادن