باورهای ما و گاهاً اعتماد بنفس کاذب در وجود ما باعث قضاوت های نادرست در زندگی کاری و شخصی ما می شوند. مثلاْ اکثر مردم فکر می کنند که می توانند از روی چهره ی یک فرد خصوصیات اخلاقی آن فرد را تشخیص دهند و همین امر در موارد زیادی باعث قضاوت آنها می شود.

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، با مجموعه ای از خطاها که معمولاً اکثر افراد مرتکب می شوند آشنا خواهید شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن