اغلب ما از وجود مشتریان ناراضی هراسانیم. اما آیا میتوانیم چکیده ی مثبتی از رفتار آنان فرار بگیریم؟

یکی از عوامل بسیار موثر در موفقیت یک شغل درس گرفتن از بازخورد مشتریان ناراضی است. در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، یاد خواهید گرفت که چگونه به هر مشتری ناراضی به چشم یک غنیمت در کسب و کار نگاه کنید.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن