داشتن هدف انگیزه ای برای ادامه زندگی است. افرادی که در زندگی هدف ها ی خودرا مشخص می کنند ،زندگی آنان بسیار لذت بخش تر وشیرین تر است. حتی درافراد مسن نیز این قضیه خود نمایی می کند . بعضی ازافراد، که بازنشسته می شوند تا آخر عمر سرزنده وسرحال هستند وبعضی دیگر تسلیم وافتاده می شوند گویا منتظر پایان عمر هستند . تفاوت آنها در داشتن ونداشتن هدف است . وحتی بسیار مشاهده شده است که داشتن هدف در افراد معجزه آفرینی کرده است.

چه چيزهایی را نمي خواهی؟

يکي از موانعي که مارا از داشتن آنچه مي خواهيم باز ميدارد مقاومت دروني است که در پشت صحنه عمل مي کند.مثلا” می خواهید طی 12 ماه آینده ،کسب و کارتان را دو برابر کنید .اما وقتی به هدف تمرکز می کنید در گوشه ای از ذهنتان هم انواع مقاومت ها و مخالفتها را ایجاد می کنید . مانند اینکه چطور می توانم از پس این مشکلات برآیم ؟ آیاامکاندارد؟ حتما” باید دو برابر کارکنم . باید تعداد کارکنان را بیشتر کنم. باید تجهیزات جدیدی تهیه کنم . باید وام بگیرم و ….
اما شما نمی خواهید بیشتر کارمند استخدام کنید. نمیخواهید خودرا درگیر مشکلات وام کنید و….
راهکار این است که یک فهرست از مسائلی را که نمیخواهید تهیه کنید وآن را بسوزانید در واقع اصلا” بسوی آنها بر نگردید و به آنها فکر نکنید بلکه تمام انرژی خودرا صرف چیزهائی که می خواهید بکنید.

خواسته هايت را بشناس:

بسياري از مردم نمي دانند چه مي خواهند . در همايشهايم اکثرا” از خواسته هاي مردم سئوال مي کنم .بيشتر اوقات آنها جوابي ندارند وفقط به من زول مي زنند . آيا شناختن خواسته ها شرط لازم براي رسيدن به آنها نيست؟ قطعا” چنين است .تا خواسته هايت را نشناسي ونداني چه چيزي مي خواهي راه هاي رسيدن به آنها نيز مشخص نيست .
هم اکنون انجامش بده :                                                                          
تا حالا چه کارهائي را مي خواستيد انجام بدهيد اما انجام نداده ايد . وبه دنبالش نرفتيد .امروز فردا کرده ايد. چه بسا زمان مناسب براي انجام آن کارها ديگر  گذشته باشد . اين مسئله را مد نظر داشته باشيد که زمان همچنان در حال گذر است . پس به خودتان بگوييد اگر آلان نه پس کي؟ سپس تاريخ انجام کارهارا مشخص کنيد وآن را بنويسيد واقدام را هم اکنون شروع کنيد .                        
به نداي دروني ات گوش بسپار:                                                           
بيشتر انسانها بدون برآورده کردن  نياز نداي درونياشان مي ميرند. ازخودمان سئوال کنيم اگر قرار باشد امروز يا فردا بميريم آيا واقعا” کاري را که براي انجامش به دنيا آمده ايم انجام داده ايم؟ همه انسانها افراد خاصي هستند وهر کدام براي ساختن اين دنيا سهمي دارند. شايد بتوانيم کتاب بنويسيم ، شايد معلم وراهنماي خوبي باشيم . شايد نفر بعدي که بتواند راه درمان بسياري از بيماري  هاي خطر ناک را  کشف کند توباشي. به هراحساس وهيجاني که در درونت است بال پر بده ، هر کاري را که به آن شور وشوق داري  ،هم اکنون شروع کن وبدان که هرکدام از ما در خصوص بر آورده کردن نداي دروني يمان به خود وانسانيت مديون هستيم .

برای زندگيت انگيزه بساز

در دفترچه  روزانه ات ، تصويري از زندگي آرمانيت بساز . بهترين زندگي را براي خودت تصور کن ،احساست را از امکان هرچيزي افزايش بده . همه چيز را بنويس واحساست را از داشتن چيزهائي که مي خواهي شاملش کن . با تمرکز زياد بر احساسات ، يجاي  واقعيات ، حس واضحي از آنچه در زندگي ات مي خواهي بوجود  مي آوري.هر روز از اين تصوير استفاده کن وخودت را در زندگي دلخواهت تصور کن . قطعا” آنچه را مي خواهي جذب خواهي کرد .
هدف هايت را بنويس:                                                                                                    
براي من خيلي عجيب است که مي بينم بسياري از مردم هدفهايشان را نمي نويسند .هدفها براي زندگي موفق  ، حياتي اند. چطور مي تواني زندگي مورد پسندت را داشته باشي وقتي حتي نمي داني چه مي خواهي ؟  اگر تمام اطلاعات جهان را براي موفقيت ، در اختيار داشته باشي ونداني چه مي خواهي بي فايده اند. در دفترچه روزا نه ات هم اکنون يک يا چند هدف را بنويس وتاريخي براي آن معين کن وزير آن را امضاء کن .اغلب به آن مراجعه کن وراه رسين به آن را شروع کن مطمئنا” از نتيجه آن متحير مي شوي.

انگیزه, یوبان


قدرت تجسمت را بالا ببر:
هر چيز را بوضوح مجسم کني به آن دست مي يابي. همه چيز، در دنيا واطرافت روزي در ذهن خالق يا کاشف آن بوده است. هر روز مقداري از زمانت را صرف تجسم آنچه در زندگي مي خواهي کن .آرام در جائي بي سرو صدا بنشين . بهترين زمان قبل از خواب  است يا بعد از بيدار شدن در صبح . چشمانت را ببند وچند نفس عميق بکش  در ذهنت تصوير آنچه را مي خواهي بساز. بعد از چند دقيقه بگو تمام اينها حق الهي من است . از دعا وعبارات تاکيدي  بيشتري استفاده کن . انجام اين کار روزي ده دقيقه به تو کمک مي کند در مسيرت باقي بماني وقدرت ضمير نا خودآگاهت را ، براي رسيدن به هدف بيشتر مي کند .
خودت را در حال دريافت خواسته ات ببين:
بايد تصوير ذهني را که از خودت ساخته اي تغيير دهي .بايد خودت را بجاي کسي که  مي خواهي بشوي ببيني. اگر مي خواهي پدر يا مادري فهميده تر و با محبت تر شوي دفعه بعدکه فرزندت ،ترا عصباني کرد مثل فرديکه ميخواهي بشوي رفتارکن. اگر مي خواهي ثروتنمد شوي خودت  را  بي پول و ضغيف نبين . نقص وکمبودت را تايد نکن . از بي پولي حرف نزن. از رموز  ثروتمند شدن  بطور  قطع صحبت  از ثروت ا ست . نسبت به هر چيز که دا ري قدر داني ا ت را بروز بده . موهبت هائي را که نصيبت شده بشمار.با اظهار ثروت ، سلامت وفرصت هاي فعلي ات ، وضعيت ذهني بوجود مي آوري که باعث قدرت جذب بيشتري خواهد شد.


شکاف عدم اطمينان را پر کن:
انسان در طول زندگي براي رسيدن به هدف هايش تلاش مي کند واگر اين تلاش ادامه داشته باشد قطعا” به آنها مي رسد . اما فاصله زماني رسيدن به هدف شکافي است که با عث عدم اطمينان مي شود واکثر اوقات انسان را مايوس واز تلاش باز مي دارد .اين را بدان که هرچيزي که در ذهن وفکرت باشد روزي به وقوع مي پيوندد . خواه منفي وخواه مثبت. اين يک قانون جهاني است .هر چيزرا که در دعاهايت بخواهي ،ايمان داشته باش که به آن دست مي يابي وبه تواهداء خواهد شد . اعتقادات ثابت تو باعث رسيدن به هدفهايت وساختن زندگي دلخواهت مي شود . قدرت شخصي تورا بالا مي برد وخاصيتي مغناطيسي بوجود مي آورد که خواسته هايت را بسويت  جذب مي کند .
موفقيت هايت را جشن بگير:
رسيدن به اهداف وموفقيت هايت را جشن بگيروآنهارا ثبت کن . اين کار باعث ايجاد انگيزه ،براي رسيدن به هدف هاي بالاتر مي شود . هر پيشرفتي  به توياد آوري مي کند که چگونه از پس آن بر آمدي وبا ثبت هدفهائي که به آن دست يافته اي به توانائي هايت  اعتقاد پيدا مي کني . و تورامصمم مي کند به  هرآنچه که  در زندگي مي خواهي برسي.


قدرت پرسش:
آقاي داناوان مي گويد:


پرسش مهمترين وبرگزيده ترين تدبيري است که تا بحال آموخته ام. من پيشنهاد مي کنم بجاي سولات منفي، سولاتي از خودمان بپرسيم که تاثير مثبت دارند.

ایشان اعتقاد دارند سئولاتی مانند: چرا من ؟ چرا نتوا نستم ، آیا می توانم؟ چرا شغلی بهتر نصیب من نشد؟ و…. اینگونه سئولات حد اقل دومسئله را بوجود می آورد .
1- بطور ناخود آگاه فکر میکنیم که توانائی انجام کاری را که می خواهیم نداریم .
2- باعث می شود ذهنمان بی جهت دایره وار به دنبال جوابها ئی بگردد.وبرای اینگونه سئولات هیچگونه جوابی وجود ندارد.
بجای سئولات منفی فوق می توانیم اینگونه سئوال کنیم:
چه کنم که این مشکل به بهترین نحو حل شود؟ باید چکاری انجام دهم تا شغل مورد دلخواهم را بدست بیاورم؟ و….
با طرح این گونه سئولات ذهنمان به دنبال راه حل می رود .
هر روز سئوالی در خصوص مشکلات زندگی ات ، در دفترچه روزانه ات بنویس وجوا بهایی که به ذ هنت خطور می کند آنها را یاد داشت كن . آنگاه ا ز جوابها وراه حل هائی که بدست می آوری متحیر می شوی.

انگیزه, یوبان

الگوي موفقيت:       
شاید بهترین وکم هزینه ترین تدبیر، برای موفقیت روشی بنام الگوسازی باشد. بدنبال هرنتیجه ای که هستی، سلامتی ،ثروت ،آموزش، معنویت ، یا هر چیز دیگری. انسا نهائی هستند که راه رسیدن به آن را طی کرده اند.ارزش آن را دارد تا از تجربه وروش های آنان کمک بگیری.
مراقب باش از چه کسی پند می گیری:
آیا تا بحال متوجه شده ای که چقدر، مردم آماده اند تورا نصیحت کنند؟ چه از آنها بخواهی یا نخواهی.
من برای سلامتی هرگز از افراد چاق که در اصل بیمار هستند پند نمی گیرم حتی اگر پزشک باشد . چون به حرفهایش ایمان ندارد وگرنه چاقی بیمار گونه خودرا درمان می کرد .
در مسائل مالی از افراد ورشکسته پند نمی گیرم. چون آنها در خصوص کسب وکار منفی فکر می کنند. لذا پیشنهاد می دهم برای موفقیت در هر کاری از افراد ی الگو برداری نمایید که در زندگی به چیز هائی که تو می خواهی رسیده باشند.

به ديگران کمک کن:
همانطور که تو وخانواده ات از حاصل زحماتت لذت می برید وزندگی می کنید سعی کن به دیگران کمک کنی. کمک کردن به دیگران خصوصا” افراد نیازمند باعث رضایت شخصی خود فرد می شود .با کمک کردن به دیگران همیشه پاداش بیشتری نصیبت می شود. واقعا” تا بحال کمک بی جوابی وجود نداشته است . پرداخت عشریه یعنی 10% در آمدت به کلیسا وبنیادهای خیریه نه تنها آرامش خاصی به انسان می دهد بلکه باعث می شود در ضمیر ناخودآگاهت فکر کنی فردی ثروتمند هستی که از عهده این کار بر می آیی. در نتیجه ذهنت باعث شکوفایی می شود . افراد زیادی هستند که منتظرند تا اوضاعشان بهتر شود وسپس عشریه را بپردازند این نگرش پس روی است . بهترین زمان پرداخت عشریه وکمک به دیگران زمانی است که خودت نیاز مندی. این کار درهای برکت را بر رویت باز می کند واین یک قانون جهانی است. که از هر دست که بدهی از همان دست می گیری.

هميشه آماده ياد گيری باش

پیشنهاد می کنم هر روز 10 تا 15 دقیقه از وقتت را صرف خواندن کتابهای خود یاری والهام بخش یا کتابها ی مورد علایقت کن .با این تغییر ساده سالی پنجاهد ساعت از وقتت را صرف بدست آوردن اطلاعات کرده ای وطی پنج یا ده سال با صرف دقایقی اندکی در روز می توانی فردی ماهر در سطح جهانی شوی . بسیاری از مردم بعد از پایان دوران مدارس یا دبیرستان ویا دانشگاه دیگر به تحصیل ادامه نمی دهند .بلکه وقتشان را صرف خواندن روزنامه، مجله های آبکی ،رمان ویا حوادث دلخراش وچنجش آور می کنند ویا در اتومبیل خود با آهنگ های تند همخوانی می کنند. من نمیگویم همه را رها کن بلکه اندکی از وقتت راصرف خواندن مطالبی کن که اطلاعاتت همزمان با تغییرات جهانی هماهنگ باشد .زمانی را به تفریح اختصاص بده : همه ما به تفریح نیاز داریم مهم نیست که چقدر از کارت لذت می بری وبه آن علاقه داری. مهم این است که هر چند وقت یکبار به خودت استراحت بدهی. گاهی دست کشیدن از کار های همیشگی چه در شغل وچه در کارهای خانه ،باعث می شود ذهنت باز شود وبه عقیده های جدید واندیشه های جدید دست یابی. مدتی را صرف بازی و تفریح کن ، چون آرامتر می شوی واحساس سلامتی بیشتری می کنی وعشق بیشتری به زندگی پیدا می کنی. آنچه را نمی خواهی تحمل نکن: در بحث آموزش موردی بنام برد باری وجود دارد.بردباری کردن در چیزهائی که به هردلیل آنهارابه سختی تحمل می کنی ، همچون ناراحتی های جزئی مانند : دوست یا همکاری که همیشه دیر سر قرار می آید ویا مسائل جدی تر ویا دوستی با افرادی که باعث سرشکستگیت می شوند ویا تحمل رئیسی که بسیار بدرفتاری وبی احترامی می کند. هیچکس مجبور نیست ناراحتی وبی احترامی را تحمل کند. باید با آنان صحبت کنی واحساست را به آنها بگوئی وحتی اگر لازم باشدبا آنان قطع رابطه کنی ویا به فکر شغل ومقام دیگری باشی . چون تحمل اینگونه سختی ها باعث یاس وناامیدی می شود وحتی باعث تحلیل رفتن استعدادها وسر خوردگی در انسان میشود .این زندگی توست ، نه لباس عاریه وبستگی به تودارد که آن را چگونه بسازی.


نتيجه:

با خواندن اين کتاب متوجه مي شوي که داشتن شادي پابرجا وزندگي مهيج وشيرين ولذت بخش آنقدر ها هم به آموزشهاي آنچناني وتغييرات جدي نياز ندارد. بلکه فقط نيازمند تغييرات جزئي در رفتار ونگرش ما دارد.اين تغييرات کوچک ،که در زندگي وکارهاي روزمره مان بوجود مي آوريم باعث مي شود که قدرتمان را پس بگيريم ونوعي از زندگي را که براي آن بدنيا آمده ايم بسازيم.سعي کن هروز مطالب نشاط آور والهام بخش بخواني مهمتر از همه از زندگي لذت ببر.با خودت مهربان باش .حتما” واجب نيست که بي عيب باشي ،آرام باش وياد بگير که زندگي را آسان بگيري وبا افرادي که در زندگي با آنها روبرو مي شوي مهربان باش مهمتر از همه با خودت ملايم ومهربان باش.

جیم داناوان     ترجمه: نادیا آرام نیا

اشتراک گذاری

پاسخ دادن