امروزه زندگي ماشيني باعث شده است انسان ها همچون ماشين، هر روز در پی مسائل روزمره  زندگي که تحت تاثير تکنولوژي ،چشم و هم چشمي، مدرنيزه و گرايش به سمت راحت طلبي است. از صبح تاشب بدوند. وبا تمام گرفتاري ها و کش مکش هائي که براي خود بوجود آورده اند، آنگونه که بايد از زندگي لذت نبرند واحساس آرامش وخوشبختي ننمايند.
در اين کتاب عقايد وايده هائي ارائه شده است که از نظر ظاهري بسيار ساده وپيش پا افتاده به نظر مي آيد اما نکاتي بسيار ظريف وراه کارهاي بسيار ارزنده وکليدي براي رسيدن به يک زندگي آرام ،شاد ، دلنشين ولذت بخش ارائه مي گردد

موفقیت و هویت خودتان را بپذیرید


پذيرش يعني اينکه موقعيت وهويت خودرا بپذيري. انسانها به ندرت به موقعيتشان توجه دارند .آنها به اين فکر مي کنند که موقعيت چگونه بايد باشدومشکل همينجاست . خيال بافي با واقعيت تفاوت دارد واين امر موجب نااميدي در انسان مي شود.مابايد ياد بگيريم شرايط را همانگونه که هست بپذيريم .اگر اين تفکر در انسان بوجود آيد بسياري از شرايط نامطلوب قابل تغيير است. وحتي اگر نتوان شرايط را هم تغيير داد نگاه ونحوه عکس العمل انسان نسبت به آن شرايط بسيار متفاوت خواهد بود .
خودت را قبول داشته باش :
ما بايد ياد بگيريم ،خودمان را همانگونه که هستيم بپذيريم وقبول داشته باشيم وبا جملاتي مانند اگر اين جور مي شد ويا اگر چنين پولي داشتم ويا اگر وزنم 20 ، 30 کيلو کمتر بود ،فکر خودرا مغشوش نکنيم بلکه بايد همه چيز را ازجمله عيب و نقص وکوتاهي هاي خودرا قبول داشته باشيم. بعد عقبگرد کرده وموانع رسيدن به زندگي مطلوب را يکي يکي از سرراهمان برداريم.مثلا” کسيکه 20 يا سي کيلو اضافه وزن دارد ،اول بايد اين نقيصه را در خودش قبول داشته باشد که بتواند آن را از بين ببرد وبه هدف خود که وضعيت مطلوب وسلامتي است برسد. وگرنه با توجيهاتي مانند اينکه من استخوان بندي ام درشت است ويا اضافه وزن من مربوط به عضلات قوي من است اين ها چربي نيست، اين نقيصه را توجيه مي نمايد و قطعا” موفق هم نمي شود که وزن خودرا به حد مطلوب برساند .

فهرست شخصی


فهرستي از تمامي حوزه هاي زندگيتان ومشکلات هر حوزه تهيه کنيد . آنهارا يکي کي بررسي کنيد وجلو هرکدام از انها بنويسيد که حاضريد چقدر براي حل آن مشکل  تلاش کنيد . بعد با اراده کار را شروع کنيد و هر چند وقت به اين فهرست مراجعه کنيد وپيشرفتهارا بر رسي کنيد ،اين کار قدرت وتمايل وصف ناپذير براي حل مشکلات در شما ايجاد مي کند .

درقبال زندگيت مسئول باش

امروزه وقتي به صحبتهاي مردم گوش مي دهيم، تازه مي فهميم در جامعه اي زندگي مي کنيم که اکثر قريب به اتفاق  مردم ، مسائل بيروني را عامل وضعيت فعلي خود مي دانند. علت ناکامي ها وعدم موفقيت خودرا همسر ،خانواده ،دوست، رئيس ، معلم ،استاد، مشکلات اقتصادي جامعه وحتي زمين وزمان را مسئول مي دانند.آنها همه چيز وهمه کس را مسئول مي دانند الا خودشان را . واين نگرش قدرت شخصي انسان را براي ايجاد تغيير از بين مي برد. لذا مابايد مسئوليت ناکامي ها  ومشکلاتمان را بپذيريم وخودرا در قبال آن مسئول بدانيم آنگاه مي توانيم براي بهبود وضعيت تغيير ايجاد کنيم.

براي تغيير يک نامطلوب ميل واراده فرد اساس کار است . يعني اينکه تصميم ورضايت کامل فرد لازمه انجام تغيير است . با شک و ترديد ودودلي و عدم رضايت کامل فرد اين مهم ميسر نمي گردد.

انگیزه, یوبان

باور های نيرومند درخودت ايجاد کن

اعتقاد افراد به خودشان وتوانایی هایشان نحوه زندگی و میزان انگیزه های آنان را تعریف می کند .چون اعتقاد باعث تلاش می شود وتلاش تجربه ها و انگیزه های جدید را بوجود می آورد.پس اگر انسان به توانایی های خود اعتقاد داشته باشد در هر کاری موفق می شود.
توماس ادیسون می گوید اگر انسان بداند توانائی انجام چه کارهایی را دارد از خودش متحیر می شود.
شک و تردید را از خودتان و زندگیتان دور کنید و از سئوال هایی مانند: اگر نتوانم چه؟ اگر نشودچه؟ دوری کنید وبجای آن از خودتان سوال کنید بهترین راه برای رسیدن به موفقیت چیست؟ دائما” به خودتان بگویید از عهده اش بر می آیم . بجای نگاه کردن به مشکلات ، هدف وموفقیت را در ذهن خود مجسم کنید . موفقیت های گذشته را به ذهنتان بیاورید ،اعتماد به نفس واعتقاد شمارا افزایش می دهد. بجای جملاتی مانند : سعی خودم را می کنم ،خداکند بتوانم ،شاید از عهدش برآیم ،از جملات تاکیدی مانند حتما” موفق می شوم ،من قدم اول را بردارم قطعا” خداهم کمک می کند ، بیاری خدا حتما” موفق می شوم .از اینگونه جملات استفاده کنید . مشکلات خود بخود عقب می روند وراه رسیدن به موقیت باز می شود.

انگیزه, یوبان

تغيير را بپذير

ما در دنياي متغييري زندگي مي کنيم .همه دنيا حتي بدنمان در حال تغيير است . هر هفت سال تمام سلولهاي بدن انسان جايگزين مي شود. خورشيد ، ماه ، ستارگان ،فصلها ،دوستان ،همکاران ،کسب وکار و حتي خودمان ،تغيير مي کنيم .اما طبيعت انسان بگونه اي است که تمام انرژي ووقت خودرا براي مبارزه با تغييرات هدر مي دهد . ماحاضريم در يک شغل نامطلوب بمانيم ويا يک وضعيت بسيار نامطلوب وطاقت فرسارا تحمل کنيم ،اما حاضر نيستيم آن وضعيت را تغيير دهيم واين بخاطر ترس از تغيير وراحت طلبي انسان است .

به خودت اجازه تغيير بده

يک عمر به ما آموخته اند که انساني ثابت قدم وپايبند به عقايد ورسم ورسومات باشيم واگر غير از اين باشي اطرافيان خواهند گفت که فلاني دمدمي مزاج وبي اراده است . البته ثبات در بسياري از موارد از ويژگي هاي شخصيتي است و ارزش پرورش يافتن را نيز دارد. مانند امانت داري، صداقت، مسئوليت پذيري و… اما اين بدان معنا نيست که به همه باورها ورسم ورسومات غلط که هيچ ضرورتي ندارد  پايبند باشيم. بلکه بايد ببينيم آيا باورها ورسم رسوماتي که به آنها اعتقاد داريم هنوز به پيشرفت وتعالي ما کمک مي کند يانه .

زندگي براي همه در جريان است.مهم اين است که انسان چقدر رفتار مثبت داشته باشد. آيا فرد متعادلي هست يانه ؟ در زندگي بشر اتفاقات ناگوار زيادي ممکن است رخ دهد. مانند بيماري، از دست دادن عزيزي، ازبين رفتن زندگي، ورشکستگي، ازدست دادن مال، ازدست دادن شغل و … اين باعث درد وآلام درانسان ميشود. به عبارتي زندگي، انسان را نا عادلانه به زوال ميکشد و اين باعث بوجود آمدن احساساتي ازقبيل: سرشکستگي، غم واندوه، درد و … در انسان مي شود. مهم اين است که چقدر در اين  وضعيت باقي بماند و چقدر زمان مي برد که به حالت اوليه برگردد. به اين تغيير وضعيت، عامل پريدن گفته مي شود. راه رسيدن به آن اين است که انسان از گوشه گيري و انزوا اجتناب کند وبه دامن جامعه برگردد.

موفقيت هايت را بنويس

فهرستي از موفقيت هايت را تهيه کن و تمام آنها را بنويس و اگر تابحال انجام نداده اي هم اکنون شروع کن . ريز ودرشت را بنويس و هر از چند گاه آنها را مطالعه کن .اين کار باعث ايجاد انگيزه براي دست يابي به موفقيت هاي بعدي وبزرگتر مي شود . من اين کار را  از مديران موفق در عرصه هاي مختلف ياد گرفتم .

قدر دان نعمت هایت باش

سوال: امروز براي چه چيزی سپاسگزاري؟ اگر بگویی هيچ، باید براي خودت متاسف باشی. همه ما هر از چند گاهي دچار اين حالت مي شويم. برچيزهائي که نداريم تمرکز مي کنيم و به داشته هاي ديگران غبطه مي خوريم. اين کار باعث آزرده خاطري و خستگي ما وهمراهانمان مي شود. مهمتر اينکه جلوي فرصت ها را مي گيرد. جيم داناوان مي گويد در کتاب مقدس آمده است کسي که بيشتر دارد بيشتر نصيبش مي گرد و در دين مبين اسلام کامل تر وشفاف تر بيان شده است. وبر همين اساس سعدي شيرين سخن مي گويد:

شکر نعمت نعمتت افزون کند       کفر نعمت از کفت بيرون کند

ما بايد بدانيم در هر شرايطي که هستيم، قطعا چيز هاي زيادي داريم که بابت آنها قدر دان باشيم.
شاد کامي :
بسیاری از ما در خارج از خودمان به دنبال شادی وشادکامی می گردیم اما شادی چیزی است که در هر زمانی میتوانی ان را بدست آوری. یک ضرب المثل قدیمی است که میگوید: شادمانی راهی است که از درونمان می آید نه از دنیای بیرونی این انتخاب خودمان است که شاد باشیم یا نباشیم انسان در هر شرایطی که قرار بگیرد می تواند جنبه های مثبت آن شرایط را انتخاب کند . میتواند اجازه بدهد شرایط خارجی شادی ولذت زندگی اورا از بین ببرد ویا اینکه بدون توجه به شرایط اطرافش زندگی شاد ولذت بخش برای خود بسازد.

زندگی ات را جشن بگير

آخرين بار که دست از کار کشيدي و يک گل سرخ زيبا را بو کردي چه زماني بود. آيا تابه حال غروب زيبا و سحر آميز خورشيد را تماشا کرده اي؟ هر روز چقدر به زيبایي هاي اطرافت توجه مي کنی؟ اکثر ما  آنچنان  سرگرم کارهاي روزمره مان  مي شويم، که حتي متوجه  دنياي اطرافمان نمي شويم. جامعه اطرافمان، ما را سخت سرگرم ماديات کرده است. زندگي مقصد و يا رسيدن به مقصد نيست بلکه نوعي سفر است. ما به دنيا مي آييم ومي ميريم. اين واقعيت است و راه ديگري نيست. ما مي توانيم زمان اين دو واقعه را چه کوتاه و چه بلند باشد، هيجان انگيز، شيرين، لذت بخش وشگرف کنيم و يا اينکه در نااميدي، افسوس خوردن، تلخ کامي و رخوت بسر ببريم.
هرآنچه در مورد خودت فکر کني همان هستي.

تمامي افکار منفي وبي خاصيت را از درون خود بيرون کنيد وبجاي آن افکار مثبت ومثمر ثمر جاي گزين کنيد . يادتان باشد که بايد افکار مثبت جاي گزين گردد وگرنه اثري ندارد.
نورمن حرفهائي که در ذهنمان با خود مي زنيم نگاه ونوع زندگي مارا تعيين مي کند.

يعني هرآنچه به درون خود راه  مي دهي در بيرونت نمايان مي شود.لذا ونست از طرفداران تفکر مثبت مي گويد:
اگر تمامي افکار منفي را از ذهنمان بيرون کنيم وافکار مثبت جاي گزين آن نکنيم مجددا” افکار منفي به ذهن بر مي گردد.

جیم داناوان     ترجمه: نادیا آرام نیا

اشتراک گذاری

پاسخ دادن