زندگی همین است ! استادي در شروع کلاس درس، لیوانی پر از آب به دست گرفت. آن را بالا برد که همه ببینند.

بعد ازشاگردان پرسـید: به نظر شـما وزن این لیوان چقدر است؟ شاگردان با انگیزه جواب دادند 50 گرم، 100 گرم، 150 گرم. استاد گفت: من هم بـدون وزن کردن، نمیـدانم دقیقاً وزنش چقـدر است. اما سوال من این است: اگر من این لیوان آب را چند دقیقه همینطور نگه دارم، چه اتفاقی خواهـد افتاد؟ شاگردان گفتنـد: هیچ اتفاقی نمی افتد.

اسـتاد پرسـید: خوب، اگر یک ساعت همینطور نگه دارم، چه اتفـاقی  می افتـد؟ یکی ازشـاگردان گفت: دسـتتان کم کم درد می گیرد. حق بـا توست. حالا اگر یـک روز تمـام آن را نگه دارم چه؟ شاگرد دیگري گفت: جسارتاً دسـتتان بی حس می شود، عضـلات به شـدت تحت فشار قرار می گیرند و فلج می شوند. و مطمئناً کارتان به بیمارسـتان خواهـد کشـید و همه شـاگردان خندیدنـد. اسـتاد گفت: خیلی خوب است. ولی آیـا در این مـدت وزن لیوان تغییر کرده است؟ شـاگردان جواب دادنـد: نه پس چه چیز باعث درد و فشار روي عضـلات می شود؟ من چه بایـد بکنم؟  شاگردان گیـج شدنـد. یکی از آنهـا گفت: خب لیوان را زمین بگذاریـد. اسـتاد گفت: دقیقاً. مشـکلات زنـدگی هم مثل همین است. اگر آنها را چنـد دقیقه در ذهنتان نگه داریـد، اشـکالی نـدارد. اگر مـدت طولانی تري به آنها فکر کنیـد، به درد  خواهنـد آمـد.

انگیزشی, یوبان

مشکلات زندگی تان را حمل نکنید

اگر بیشتر از آن نگه شان داریـد، فلجتان می  کنند و دیگر قادر به انجام کاري نخواهید  بود. فکر کردن به مشـکلات زندگی مهم است. اما مهم تر آن است که در پایان هر روز و پیش از خواب، آنها را زمین بگذارید و انگیزه خود را بازسازی کنید. به این ترتیب تحت فشار قرار نمی گیرید، هر روزصـبح سـرحال و قوي بیدار می شوید و قادر خواهید بود از عهده هر مسـئله و چالشی که برایتان پیش می آید، برآیید! دوست من، یادت باشد که لیوان آب (مشکلات) را همین امروز زمین بگذار. زندگی همین است!

انگیزشی, یوبان
اشتراک گذاری

پاسخ دادن