جهانی شدن بازارها، تشویق و پشتیبانی از کار آفرینی در کشور ها را به عنوان امري ضروري ساخته است. ایجاد مرکز و جایگاهی براي کار آفرینان که منابع تولید ثروت اند به سود جامعه است. ایجاد این مراکز، انتقال فناوری از دانشگاه ها به بازار و استخدام دانشجویان خالق ایده است که باعث ایجاد شغل می شود و به این سبب ایجاد این مراکز براي دانشگاهیان نیز سودمند است.

یکی از ضرورت های ایجاد دانشگاه کار آفرین ایجاد سرمایه است.در نتیجه وجود دانشگاهی که نقش مرکز پشتیبانی از کار آفرینی را به عنوان پل ارتباطی بین کارآفرینان و سرمایه داران ایجاد می کند، ضروري است.

کار آفرینان براي عملی ساختن ایده های خود با مشکل مواجهند از یک سو، سرمایه داران بزرگ فرصت شنیدن ایده هاي کارآفرینان و پرداختن به کارهاي کوچک را ندارند و از سوی دیگر سرمایه هاي خود را صرف پروژه هاي کلان می نمایند.


دانشگاه کار آفرین باید به بازار دسترسی داشته و از تجارب افراد صاحب تجربه در بازار کمال بهره را ببرد، همچنین وجود افراد توانا و شایسته ، علاقه مند و خلاق در چنین مجموعه هایی ضروري است. شرکتهاي صنعتی که با یک دانشگاه کار آفرین در ارتباط باشند از مزایاي فن اوري آن نیز بهره می جویند به این جهت فرآیند هاي علمی و صنعتی دانشگاهها باید تکمیل شده و ایجاد این شرکتها از دل پژوهش هاي دانشگاهی رخ دهد. در این مجموعه ها دانشجویان باید مجموعه اي از دانش و مدیریت کار آفرینی را تواما آموخته و با امکانات لازم که دانشگاه در اختیار آنها قرار میدهد شروع به فعالیت در عرصه صنعت نمایند.

شغل, یوبان
شغل, یوبان


پرداختن به موضوع کارآفرینی و اشتغال وجود ارتباطات تنگاتنگ بین دانشگاه و صنعت را اجتناب ناپذیر می نماید ولی بایستی بپذیریم که بیگانگی صنعت از دانشگاه و دانشگاه از صنعت و یا وجود ارتباط ضعیف بین سازمانهاي علمی و صنعتی در ممالک در حال توسعه و از جمله در ایران نیازمند بررسیهاي دقیق و همه جانبه بوده و نمی تواند بسادگی حرف، در عمل نیز امکان پذیر باشد. براي ایجاد رابطه در مرحله نخست نیاز به رسیدن به تفاهم مشترك و درك توان و پتانسیلها در زمینه هاي علمی و صنعتی است. تکنولوژي در صنایع پیوسته در حال تغییر و دانشگاهها به علت فاصله گرفتن از آخرین پدیده هاي علمی، در تأمین نیازها از آمادگی کافی برخوردار نیستند و حاکمیت چنین شرایطی معضلات عدیده اي را در همکاریهاي فیمابین به وجود می آورد که با نگرش علمی و تخصصی می توان در حل مشکلات و حذف موانع موجود به موفقیت هاي لازم دسترسی پیدا کرد.


شرکتهاي صنعتی که با یک دانشگاه کارآفرین در ارتباط باشند از مزایاي فن اوري آن نیز بهره می جویند به این جهت فرآیند هاي علمی و صنعتی دانشگاهها باید تکمیل شده و ایجاد این شرکتها از دل پژو هشهاي دانشگاهی رخ می دهد. در این مجموعه ها دانشجویان باید مجموعه اي از دانش و مدیریت کارآفرینی را تواماً آموخته و با امکانات لازم که دانشگاه در اختیار آنها قرار می دهد شروع به فعالیت در عرصۀ صنعت نمایند. در چنین مواردي معمولاً امکان ایجاد شرکتهاي خصوصی مهیا شده و این شرکتها کم کم و با آمادگی کامل می توانند از دانشگاهها جدا شوند ولی همچنان از حمایت و پشتیبانی دانشگاه بهره مند خواهند بود ضمن این که این مراکز صنعتی نیز در صورت موفقیت به اجراي پروژه ها و توسعۀ تحقیقات و فن آوري دانشگاهها کمک خواهند نمود. این ارتباط، ارتباطی دو جانبه است که مراکز صنعتی از دانش و تکنولوژي دانشگاهها و از دانشجویان و کار آفرینان خلاق و با استعداد بهره گرفته و دانشگاه نیز از تسهیل روابط علمی و صنعتی مرتبط با کار و کمک هاي مالی این مراکز بهره مند خواهد بود.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن