آلفرد نوبـل از جملـه افراد معـدودی بـود کـه ایـن شـانس را داشـت تـا قبـل از مردن، آگهی وفـاتش را بخوانـد! زمـانیکه برادرش لودویـگ فوت شـد، روزنامه هـا اشـتباهاً فکر کردنـد که نوبل معروف (مخترع دینامیت) مرده است. آلفرد وقتی صـبح روزنامه ها را می خواند با دیدن تیتر صفحه اول، میخکوب شد: «آلفرد نوبل، دلال مرگ و مخترع مرگ آورترین سلاح بشری مرد!» آلفرد، خیلی ناراحت شد. با خود فکر کرد: «آیا خوب است که من را پس از مرگ اینگونه بشناسـند؟» با انگیزه خاصی سریع وصیت نامه اش را آورد.

جمله های بسـیاری را خط زد و اصـلاح کرد. پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزه ای برای صلح و پیشرفتهای صلح آمیز شود.

امروزه نوبل را نه به نـام دینـامیت، بلکه به نـام مبـدا جـایزه صـلح نوبـل، جایزه هـای فیزیـک وشـیمی نوبل و … می شناسـیم.جایزه ای که تمام دانشمندان دنیا برای بدست آوردنش انگیزه دارند. او امروز، هویت دیگری دارد.

یک تصمیم، برای تغییر یک سرنوشت کافیست!

انگیزشی, یوبان
اشتراک گذاری

پاسخ دادن