نارضایتی مشتری اتفاقی است که برای هر سازمانی در زمان های مختلف رخ می دهد. حتی اگر محصول شما بی نقص باشد نیز گاه پیش می آید که به دلیلی منطقی یا غیر منطقی با یک مشتری ناراضی روبرو خواهید شد.

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان، راه کارهای مناسب جهت نحوه برخورد با مشتری ناراضی را فراخواهید گرفت.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن