وقتي شركت شما كاملاً جا افتاد و كارها به خوبي پيش رفت، وقت آن است كه به تنوع بخشي در كسب و كار فكر كنيد. بهترين نوع تنوع بخشي، شركت را به سوي يك كسب و كار شراكتي سوق مي دهد. تنوع بخشي بايد با كسب و كار اوليه شما هماهنگ باشد. براي موفقیت، بايد يك نفر در جزئيات دقيق عمليات روزانه كار غرق شود. براي بقا بايد استاد اصول و جزئيات آن شويد که البته اين امر به سال ها تجربه نياز دارد و دست كم پنج سال لازم است تا در كسب و كاری خاص استاد شويد.

به كسب و كار خود تنوع بخشيد

 شكاف بازاريابي راهي براي استفاده مجدد از مهارت ها و دارايي هاست. شكاف هاي بازاريابي شامل استراتژي جسورانه و جديد براي بهبود فروش است. هرگز با هيچ فرد ناشناس يا براي هيچ پروژه ناشناخته اي قرارداد طولاني مدت نبنديد. بايد زمان مناسبي براي ورود به بازار انتخاب كنيد. دانش سرمايه گذاري پر از داستان هاي كساني است كه در خلاف جهت آب شنا كرده اند و به موفقيت هاي عظيمي دست‌يافته‌اند. هيچ چيز در دنيا نمي تواند مانع پيشرفت يك شخص مصمم، معتقد و مصر باشد.

شغل, یوبان

چگونه با ركود در شغل برخورد کنيد

كاهش مخارج و هزينه ها را اولين اولويت شركت قرار دهيد. با تمام نشريات و جرايد ادواري حيطه كسب و كار خود مشترك شويد و دقيقاً آنها را مطالعه كنيد. غرور ناشي از دستيابي به ثروت، زمينه ساز ركود است. براي حفظ پول به تجربه و مديريت دقيق نياز است.

همواره کسي که نقطه ي غروري داشته از آن نقطه ضربه خورده است. وقتي واقعاً بر اين باوريد كه شخصي والا هستيد, در پرتگاه احمق نماياندن خود ايستاده ايد.

شغل, یوبان

فروتني يك ويژگي حياتي است كه به شما اجازه مي دهد از سد موانع و مشكلات عبور كنيد. هرگز كنترل شركت خود را به كسي وامگذاريد. با اميدواري و استقامت در دوران ركود، مي توان با برنامه ريزي مجدد, تعهدات مالي را در اقساط مدت دار پرداخت نمود. در دوران ركود بايد از وسوسه ها پرهيز كرد. آگاه باشيد که با تقلب يا دزدي از شجاعت و مهارت دور مي‌شويد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن