دیده ام از مردمی که مال مردم بارشان

چشم و هم چشمی ، حسادت رونق بازارشان

لا به لای هر ترازو ، لقمه ای نان حرام

شیشه خون فقیران در ته انبارشان

این طرف بر دار قالی دست های دختری

, یوبان

آن طرف چشم طمع برا قالی بر دارشان

پشت سوگند دروغ این جماعت بارها

دیده ام آری خلوص لای آن دستارشان

دیده ام از مردمی که هنگام روز

فکر مال مردم اند و شب سر دیوارشان

اشتراک گذاری

پاسخ دادن