رفتار ما در سازمان بر رفتار کارمندانمان تاثر مستقیمی دارد . بعنوان رئیس سازمان همواره باید راهکارهایی اجرا کنیم که بتوانیم از تمامی ظرفیت کارمندانمان استفاده کنیم و مراقب باشیم باعث بی انگیزه شدن آنها نشویم.

در این فایل صوتی از مجموعه پادکست های آکادمی امید و انگیزش یوبان ، با رفتارهایی که باعث بی انگیزه شدن کارمندان میشود آشنا خواهید شد.

اشتراک گذاری

پاسخ دادن